zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Integrované systémy jsou šancí pro odpadové hospodářství

30.11.2011
Odpady
Urbánní ekologie
Integrované systémy jsou šancí pro odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství v obcích by se mělo v blízké budoucnosti stát součástí regionálního integrovaného systému nakládání s odpady (ISNO).

Toto řešení přináší nedávno zveřejněná Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR, kterou zpracoval Svaz měst a obcí ČR s dalšími partnery.

Itegrovaný systém nakládání s odpady jako základní prvek budoucího udržitelného a funkčního odpadového hospodářství (OH) v naší zemi nabízí společné řešení odpadového hospodářství v určitém prostoru a časovém horizontu. Koordinuje prevenci vzniku odpadu, jeho sběr, využití a odstranění - a činí tak efektivně.

Cílem ISNO je naplnit obecně známé požadavky: Omezovat vznik odpadů, minimalizovat skládkování - a naopak maximalizovat využívání odpadů v energetice, zemědělství nebo ve výrobě z druhotných surovin.

Obecně vzato jsou tyto cíle navázány na požadavky vycházející ze směrnic Evropské unie implementovaných do právních norem ČR.

KDO VŠE JE SOUČÁSTÍ SYSTÉMU A JAKÉ JSOU V NĚM DÁNY ROLE

Z technického hlediska je v rámci regionálního integrovaného systému potřeba upravit nakládání s odpadem (sběr, svoz, úprava, různé způsoby využití, odstranění) a s jeho složkami, včetně těch, které jsou v režimu zpětného odběru. Pro procesy a komodity se hledají vhodné technologie (s ohledem na environmentální a ekonomické dopady).

Účastníky ISNO jsou zejména obce jako původci a majitelé odpadů, spolu s kraji jako hlavními organizátory systému. Dále jsou do integrovaného systému logicky zahrnuti občané - spotřebitelé, a rovněž průmysl.

Role v regionálním integrovaném systému nakládání s odpady jsou rozděleny takto:

Občan/spotřebitel rozhoduje o množství produkovaných odpadů a o nakládání s nimi.

Obce a města jako původci a majitelé odpadů určují podmínky shromažďování a způsobu sběru na svém území, komunikují s občany, kontrolují dodržování podmínek systému, vybírají na svém území poplatky na úhradu nákladů.

Kraje tvoří koncepce systému a rozvíjejí potřebnou infrastrukturu a technickou vybavenost území. Mohou rovněž poskytovat veřejné dotace na rozvoj ISNO.

Soukromý sektor/průmysl je původcem odpadů, ale rovněž realizátorem odpadových služeb, zajišťovatelem zpětného odběru a zpracovatelem odpadů.

KLÍČOVÁ ZAŘÍZENÍ

Fungování integrovaného systému zajišťuje několik klíčových zařízení. Jednak je to systém sběru odpadů, včetně zpětného odběru výrobků. Dále v jeho rámci musí fungovat svoz a přeprava (překládací stanice) a zařízení pro dotřídění a úpravu odpadů (zejména využitelných).

Páteřním prvkem systému je zařízení pro energetické využití směsných a biologicky rozložitelných odpadů s vazbou na energetickou koncepci regionu, a vedle něj kompostárna nebo bioplynová stanice pro využití vhodných bioodpadů a zařízení pro konečné odstranění odpadů (skládka).

Pro zajištění funkčnosti celého systému je nutné jeho napojení na nadregionální zařízení, jako jsou například větší zařízení pro využití druhotných surovin, demontážní linky (autovraky) či zařízení pro využití nebo ekologickou likvidaci nebezpečných odpadů.

Systém doplňují výkupny odpadů nebo zařízení typu mechanicko-biologické úpravy s využitím energetické frakce v cementárnách. Tato doplňková zařízení se však v případě krizového vývoje mohou stát nestabilním prvkem a není vhodné je používat jako základ systému.

JAK PODPOŘIT VZNIK ISNO

Nejdříve přichází na řadu legislativní řešení: Do legislativy a Plánu odpadového hospodářství (POH) ČR je nutné zabudovat definici a popis regionálního ISNO. V Plánu odpadového hospodářství ČR budou uvedeny cíle, které umožní naplnění příslušných směrnic Evrpské unie, tedy využití 50 % materiálově využitelných složek (plast, papír, sklo, kovy), a to do roku 2020.

Závazné části krajských plánů odpadového hospodářství musí potom obsahovat návrh konkrétního ISNO v regionu, včetně vymezení klíčových zařízení - s důrazem na hierarchii nakládání s odpady a cíle Plánu odpadového hospodářství ČR.

Budování systému a zařízení v regionu lze řešit formou účasti na některé z forem obchodních společností nebo písemnou dohodou o spolupráci se společnými závazky obcí, měst a kraje na společném řešení odpadového hospodářství.

V RÁMCI ISNO DOSÁHNOU OBCE NA PODPORU PRO SVÉ PROJEKTY OH

Na regionální ISNO by měla být rovněž vázána veřejná finanční podpora výstavby klíčových zařízení v oblasti nakládání s odpady. Na jejich rozvoj bude směřován výnos z poplatku za skládkování - ceny za uložení tuny odpadu na skládku.

V krajích půjde o účelově vázané prostředky na rozvoj ISNO nebo odpadového hospodářství obcí a kraje (bude upraveno zákonem). Obce se budou moci v rámci vypsaných dotačních titulů regionálních ISNO přihlásit o podporu materiálového či energetického využití odpadů. Vedle podpory vzniku systému potřebují mít kraje také možnost neudělit souhlas s provozem zařízení, které je v rozporu s krajským Plánem odpadového hospodářství a regionálním integrovaným systémem nakládání s odpady, případně omezit vydání nebo prodloužení souhlasu k provozu zařízení. To předpokládá rozšíření pravomoci krajů.

Součástí celého procesu bude dlouhodobá komunikační strategie zaměřená na aktivní zapojení obyvatel do třídění a recyklace odpadů a dalších způsobů nakládání s odpady v rámci regionálního ISNO.

BARBORA NĚMCOVÁ
Svaz měst a obcí ČR

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí