zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Nebesa a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

03.08.2020
Chráněná území
Legislativa
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Nebesa a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Citace: 324/2020 Sb. Částka: 130/2020 Sb.
Na straně (od-do): 3306-3349 Rozeslána dne: 22. července 2020
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Datum přijetí: 16. července 2020 Datum účinnosti od: 1. srpna 2020
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Vydáno na základě: 114/1992 Sb.324

VYHLÁŠKA

ze dne 16. července 2020

o vyhlášení Národní přírodní rezervace Nebesa a stanovení jejích bližších ochranných podmínek


Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 123/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:


§ 1

Vyhlášení národní přírodní rezervace

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Nebesa (dále jen "národní přírodní rezervace").

(2) Za národní přírodní rezervaci se vyhlašuje území, vymezené v odstavci 3, určené k ochraně

a)
přirozených lesních ekosystémů bučin, suťových lesů a lužních lesů,

b)
biotopu ohroženého a vzácného druhu živočicha užovky stromové (Zamenis longissimus), včetně jeho populace,

c)
terciérních vulkanických žil se sloupcovitou odlučností.

(3) Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Karlovarského kraje, v katastrálních územích Boč, Damice, Krásný Les, Osvinov, Peklo, Srní u Boče a Stráž nad Ohří. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(4) Ochranné pásmo národní přírodní rezervace se rozkládá na území Karlovarského kraje, v katastrálních územích Boč, Krásný Les, Osvinov, Peklo, Srní u Boče a Stráž nad Ohří. Hranice ochranného pásma národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(5) Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.


§ 2

Bližší ochranné podmínky

Na celém území národní přírodní rezervace lze jen se souhlasem orgánu ochrany přírody

a)
povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2),

b)
upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného nebo obdobného geologického původu.


§ 3

Činnosti vázané na souhlas v ochranném pásmu

V ochranném pásmu národní přírodní rezervace lze jen se souhlasem orgánu ochrany přírody

a)
umisťovat nová myslivecká zařízení k přikrmování zvěře a přikrmovat zvěř,

b)
v lesních porostech umisťovat a provádět zásahy neumístěné v lesním hospodářském plánu,

c)
vysazovat nebo vysévat rostliny na pozemcích určených k plnění funkcí lesa; souhlas se nevyžaduje pro vysazování nebo výsev stanovištně původních listnatých dřevin a jedle bělokoré,

d)
deponovat chlévskou mrvu.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2020.


Ministr:
Mgr. Brabec v. r.


____________________________________________________________
1)
Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.
2)
Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 3 odst. 2 a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 324/2020 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 324/2020 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 324/2020 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí