zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Příběh pozemkových úprav v Chlumu nad Berounkou

16.08.2016
Příroda
Voda
Zemědělství
GIS - mapy
Urbánní ekologie
Příběh pozemkových úprav v Chlumu nad Berounkou

Pojem pozemkové úpravy je u široké veřejnosti vnímán jako značně nejasný...

Přitom osobní zkušenost s novodobými pozemkovými úpravami po roce 1991, kdy bylo obnoveno vlastnictví k půdě, mají dnes již desetitisíce vlastníků, stovky podnikatelů v zemědělství a nejméně 2000 obcí, na jejichž území byly provedeny pozemkové úpravy. Venkov a zemědělství mají konzervativní povahu a prosadit potřebné změny v prostředí přetrvávajícího odcizení lidí od půdy jde pomalu. Nejvhodnější formou, jak přiblížit pozemkovou úpravu lidem, je ukázat příklad a předat tak dobrou zprávu ostatním. Je totiž ověřeno, že tam, kde byly pozemkové úpravy úspěšně provedeny, staly se předmětem zájmu okolních vesnic. Obyvatelé venkovské krajiny, obcí, ale i hospodáři tak pochopili přínosy tohoto procesu a začali pozemkovým úpravám důvěřovat.

Co jsou pozemkové úpravy

Každé pozemkové úpravy mají svůj příběh. Je to kus života obyvatel venkovské krajiny a obce. Někteří z účastníků příběhu se zde narodili, někteří jsou vlastníky zemědělské půdy a žijí ve městech, jiní naopak na půdě hospodaří jako jejich otcové. Zemědělců stále ubývá a odhaduje se, že tvoří jen 2% ekonomicky aktivních obyvatel venkova. Člověk se tak stále více půdě odcizuje. Příběh pozemkových úprav se netýká jednotlivců, je do něj zapojena celá místní komunita, občané, zastupitelé obcí a úředníci samosprávy.

Příběh má svůj předem určený scénář podle zákona o pozemkových úpravách. Prováděním zákona je pověřen Státní pozemkový úřad, který dohlíží na dodržování veškerých práv všech účastníků, především však vlastníků půdy. Na druhé straně je povinností vlastníků, nájemců a ostatních účastníků respektovat veřejný zájem. Proces pozemkových úprav tak má svůj sociální rozměr a duchovní pozadí související s místem a příběhy generací předků. Od toho se odvíjí kvalita změn, kterou pozemkové úpravy přinášejí do života venkova.

úpravy

Příběh pozemkových úprav vstupuje do života pospolitosti obce jednou za století. Má své kapitoly, které na sebe navazují v časové souslednosti. Nejprve se připraví veškeré informace o vlastnictví a území. Následuje návrhová etapa, která je kolektivním dílem odborníků a sboru zástupců vlastníků, jejímž výsledkem je nová mapa. Ta obsahuje scelené a cestami zpřístupněné pozemky vlastníků anově navržená technická a vegetační opatřen z lepšující stav zemědělské krajiny. Poslední a nejdůležitější kapitola příběhu se odehrává na konci procesu pozemkových úprav. Zhmotnění všech návrhů, projektů a investičních záměrů je provedenove formě vytýčení nových hranic pozemků, jejich předání vlastníkům a uživatelům a realizací opatření. Státní pozemkový úřad je jedním z investorů navržených staveb, zpravidla těch, které jsou po dohodě se zastupiteli obce prvořadé. Využívá přitom finanční prostředky z Programu rozvoje venkova Evropské unie i státního rozpočtu. Realizátory navržených opatření jsou i obce nebo vlastníci pozemků a podnikatelé v zemědělství.

Realizace pozemkových úprav představuje procesně složitou a organizačně i finančně náročnou soustavu právních a technických opatření, která trvají několik let. Při pozemkových úpravách je jisté, že nikdo z účastníků řízení není prohrávající a každý získává přidanou hodnotu.

Proč pozemkové úpravy právě v Chlumu?

Obec Chlum se nachází v jednom velkém meandru Berounky oddělená zaříznutou řekou ve skalách Křivoklátské vrchoviny. Územně leží na konci správního obvodu okresu Rokycany, ale i Plzeňského kraje. Když se návštěvník postaví na nejvyšší místo obce v přírodním parku ,,Horní Berounka", naskytne se mu překrásná vyhlídka do okolní krajiny. V přírodní rezervaci Chlumská Stráň se dokonce vyskytuje tis červený. V obci bydlí pouze 46 obyvatel. Území patří k nejméně zalidněným v naší republice s hustotou zalidnění 38 obyvatel na 1 km2. Více jak polovina obytných objektů slouží pro rekreaci.

pozemková

Z uvedených parametrů obce a místní komunity je zřejmé, že tak malá obec na konci územně správní jednotky se obtížně dostane k dotacím na veřejně prospěšné stavby. Komplexní pozemkové úpravy jsou nástrojem pro zvýšení kvality života právě v takovýchto malých obcích. O pozemkové úpravy zde projevilo zájem více jak polovina vlastníků zemědělské půdy a zároveň obec jako zástupce veřejných zájmů.

Jak probíhaly pozemkové úpravy v Chlumu

Nejprve bylo nutné objektivně popsat krajinu podle přírodních složek a jejich souvislostí, tak jak vznikly v průběhu geologických dob. Horninové složení a jeho půdní pokryv, vodopisnou síť a vyskytující se přírodní organismy. Území svojí polohou a půdními poměry bylo předurčeno k zemědělskému využití. Na polovině výměry se vyskytuje zemědělská půda o rozloze 445 ha.

Dále bylo nutné posoudit stav zemědělské půdy a odtokové poměry. Výpočty a oficiálními metodami bylo zjištěno, že na částech půdních bloků se vyskytuje vodní eroze. V porovnání s dřívějším stavem před kolektivizací a obdobím šedesátých let minulého století, došlo k plošnému odvodnění. V období let 1963-1977 byly zatrubněny drobné vodní toky a zrušeny malé rybníčky. Podobně byly rozorány meze a polní cesty zpřístupňující vlastnické pozemky.

Závěr posouzení skutečného stavu konstatoval, že:

1) na zemědělském půdním fondu chybí polní cesty, stávající cesty vyžadují rekonstrukci tak, aby všichni hospodáři měli zpřístupněné pozemky;

2) půdní držba vlastníků je rozdrobena tak, jak tomu bylo po roce 1948 a je žádoucí se pokusit o co největší scelení a jejich zpřístupnění pro zemědělskou techniku;

3) celá zemědělsky využívaná část území je na rozvodnici třech povodí a vzhledem k tomu, že byly zrušeny drobné meze a toky, dochází k zrychlenému povrchovému odtoku vody při srážkách a následnému odnosu půdy.

Výsledky pozemkových úprav

Přípravné práce byly v Chlumu nad Berounkou zahájeny v dubnu 2002 a po čtyřech letech byli všichni vlastníci svoláni na závěrečné jednání. Pro čtyři polní cesty a dvě nádržebylo využito 8,8 ha obecní a 1ha státní půdy. Vytýčení hranic nových pozemků proběhlo na podzim roku 2009 a na jaře 2010. Pozemkové úpravy dosáhly vysoké míry scelení, kdy původní počet parcel byl 707 a po scelení 312.

V roce 2013-2014 byly pozemkovým úřadem zrekonstruovány tři polní cesty a vybudovány dvě malé vodní nádrže, které jsou napájeny ze stávajících plošných odvodnění. Celkem činily náklady na zpracování návrhu pozemkových úprav 2,6 milionů korun a investice na stavby cest a nádrží 11,6 milionů korun. Finančním zdrojem byly účelové dotace ze státního rozpočtu.

Co v krajině a lidech zanechaly pozemkové úpravy v katastrálním území Chlum nad Berounkou

Pozemkové úpravy přinášejí do života krajiny a lidí změnu. V katastrálním území Chlum nad Berounkou se vlastníkům zvýšila hodnota pozemků, zemědělcům se uspořádaly pozemky a snížily náklady na dopravu, obci se zhodnotily polní cesty pro zpřístupnění celého území a pro turistický ruch. Krajina získala čtyři nové nádrže, které zadržují vodu a staly se stanovištěm pro přirozená společenstva rostlin a živočichů. Zvýšil se podíl trvalých porostů v podobě stromořadí a skupin dřevin, které ozdobily neútěšné plochy orné půdy. Všemi nově vybudovanými opatřeními se zlepšil krajinný ráz místa a tím je přitažlivější pro návštěvníky.

Vlastníkům byly předány hranice nových pozemků a jejich majetek je po šedesátipěti letech jednoznačně definován. Mohou tak svobodně nakládat s nemovitostmi a jednat s nájemci půdy. Katastrální úřad má po pozemkových úpravách k dispozici novou digitální mapu, která vznikla zaměřením skutečného stavu a eviduje obnovený katastrální operát.

cesta

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí