zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Novela zákona o ochraně ovzduší v připomínkovém řízení

20.07.2015
Ovzduší
Legislativa
Novela zákona o ochraně ovzduší v připomínkovém řízení

Ministerstvo životního prostředí předložilo do připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Připomínkové řízení probíhá do 27. července 2015.

Cíl návrhu novely zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:

Hlavním cílem návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o ochraně ovzduší") je naplnit závazky přijaté v rámci mezinárodní spolupráce v oblasti nízkoemisních zón, zajistit plnou transpozici předpisů Evropské unie a posílit ochranu ovzduší a lidského zdraví před působením emisí ze zdrojů znečišťování ovzduší, a to zejména prostřednictvím úpravy nových kontrolních pravomocí orgánů ochrany ovzduší, které umožní efektivnější vymáhání zákonem stanovených povinností.

Hlavní navrhované změny:

  1. Zakotvení pravidel pro uznávání zahraničních plaket pro vjezd do nízkoemisních zón

Zakotvení pravidel pro uznávání zahraničních plaket pro vjezd do nízkoemisních zón, a to v návaznosti na několikaleté bilaterální jednání mezi Německem a Českou republikou o vzájemném uznávání systémů nízkoemisních zón a v reakci na přípravu česko-německého memoranda o vzájemném uznávání emisních plaket. Navrhuje se doplnit ustanovení, dle kterého se v nízkoemisních zónách v České republice (dosud zde nebyla žádná vyhlášena, vyhlášení nízkoemisní zóny připravuje hlavní město Praha) uznávají emisní plakety vydané ve státech, v kterých je nastavení systému nízkoemisních zón obdobné jako nastavení systému nízkoemisních zón v České republice. V tuto chvíli se jedná pouze o systém nízkoemisních zón a emisní plakety vydané v Německu. Vzory kompatibilních emisních plaket zveřejní ministerstvo ve Věstníku Ministerstva životního prostředí. Úprava má umožnit, aby byly v nízkoemisních zónách v České republice uznávány i německé emisní plakety. Německo již uznávání českých emisních plaket upravilo.

  1. Možnost přímé kontroly provozu spalovacích stacionárních zdrojů v domácnostech

V České republice jsou trvale překračovány imisní limity stanovené zákonem pro jemné prachové částice v ovzduší. Tyto částice pronikají do dýchacího traktu, kde se ukládají a způsobují onemocnění dýchacích cest a rizika dalších onemocnění. Jedním z nejvýznamnějších zdrojů jemných prachových částic jsou spalovací stacionární zdroje na tuhá paliva používané k vytápění domácností. Problémem v České republice je velké zastoupení zastaralých spalovacích zařízení (odhořívací a prohořívací kotle 70-80 %), která nesplňují přísnější emisní parametry a umožňují, aby v nich jejich provozovatelé v rozporu se zákonem spalovali i odpad. Ačkoli zákon o ochraně ovzduší obsahuje nástroje k regulaci emisí ze spalovacích zdrojů v domácnostech (zákaz spalování odpadu, emisní parametry zdrojů uváděných nově na trh, povinné kontroly stavu zdroje a jeho provozu, od roku 2022 pak i zákaz provozu zdrojů s nejhoršími emisními parametry), bez možnosti přímých kontrol zdrojů provozovaných v domácnostech jsou tyto nástroje nevymahatelné. Navrhuje se proto zavést povinnost provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů umístěných v rodinných domech, bytech nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci umožnit osobám pověřeným obecním úřadem obce s rozšířenou působností přístup ke zdroji a jeho příslušenství a k používaným palivům za účelem kontroly dodržování povinností podle zákona o ochraně ovzduší. Podmínkou je, že v průběhu 12 po sobě následujících měsíců vznikne opakovaně důvodné podezření, že stacionární zdroj je provozován v rozporu s povinnostmi stanovenými zákonem o ochraně ovzduší. V případě, že podezření vzniklo opakovaně (tj. alespoň dvakrát), je v návaznosti na toto opakované podezření obecní úřad obce s rozšířenou působností oprávněn provést kontrolu zdroje.

  1. Stanovení imisního limitu pro částice PM2,5

Stanovení imisního limitu pro částice PM2,5 ve výši 20 ?g.m-3 s účinností od roku 2020. Evropská komise v rámci tzv. systému EU Pilot upozornila na nesoulad české právní úpravy se směrnicí 2008/50/ES v rozsahu stanovení národního cíle a mezní hodnoty (česká právní úprava používá pojem ,,imisní limit") pro částice PM2,5. Národní cíl a imisní limit pro částice PM2,5, kterého je Česká republika povinna dosáhnout od roku 2020, nejsou dosud nikde závazně stanoveny. Imisní limit pro ochranu zdraví v bodě 1 přílohy č. 1 k zákonu se proto mění z 25 ?g.m-3 na 20 ?g.m-3, nicméně účinnost tohoto novelizačního bodu se stanovuje až k 1. lednu 2020, od kterého je tento imisní limit dle směrnice 2008/50/ES pro členské státy závazný. Dále se navrhuje zpřesnění podmínek aplikace imisních limitů pro troposférický ozon v příloze č. 1 zákona, tak aby tyto podmínky byly v plném souladu s požadavky směrnice 2008/50/ES.

  1. Úprava pravidel pro vyhlašování a ukončování smogových situací a regulací

Podmínky pro vyhlášení smogové situace, překročení regulačních a varovných prahových hodnot a podmínky ukončení těchto stavů jsou v příloze č. 6 zákona o ochraně ovzduší navrženy tak, aby bylo jejich uplatnění v praxi efektivnější. Cílem úpravy je vyhlašovat a odhlašovat smogové situace a regulace nebo varování co nejpružněji, aby nebyl rozpor mezi aktuálními koncentracemi znečišťujících látek v ovzduší a vyhlášenou informací. Vyhlášení smogové situace má sloužit především k včasnému informování veřejnosti.

Návrh dále obsahuje blok věcných a legislativně technických úprav zákona prováděných v návaznosti na zkušenosti s téměř tříletou aplikační praxí zákona o ochraně ovzduší. Cílem navrhovaných změn je odstranit výkladové pochybnosti a vypustit úpravu povinností, které představují z hlediska dopadů na ovzduší neodůvodněnou administrativní a aplikační zátěž pro provozovatele nebo pro orgány ochrany ovzduší.

Účinnost předkládaného návrhu zákona se navrhuje dnem 1. května 2016, s výjimkou ustanovení, upravujícího imisní limit pro částice PM2,5, jehož účinnost je v souladu s termínem stanoveným pro plnění tohoto imisního limitu ve směrnici 2008/50/ES navržena až na 1. leden 2020.

Autor: Mgr. Pavla Bejčková,

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí